WORK WITH US

We are recruiting for a General Manager.

The Company

Based on the island of Anglesey, Halen Môn are an award-winning producer of high-quality sea salt, seasonings and condiments. Their products are sold across the globe as well being used in the production of many fine retail products. Halen Môn products can be found in high end retail stores, the best delicatessens, sold directly from their shop and on-line, as well as being used by the world’s top chefs and as a hero ingredient in products from chocolate to ready meals.

This family business also has a beautiful purpose-built visitors’ centre providing tours, a popular outdoor café, a coastal home ware store and specialist function venue.

The environment and their employees are of the utmost importance to the directors which is reflected by Halen Môn winning The Queens Award for Sustainable Development in 2017 and proudly being Living Wage Employers.

The working environment could not be better with a positive, proud team of 30 employees working from an idyllic setting overlooking the Menai Strait.

The success of this business is highlighted by both the founders being awarded the MBE for Services to Business, and now is the time for an exceptional General Manager to continue the company’s success and help lead the company into its future.

The Role

Reporting to the board of directors you will oversee and manage all aspects of business operations. You will be responsible for a multi-faceted business consisting of a production facility, retail shop, visitors centre and café. Your responsibilities and duties will include:

 • Financial and administrative management of Halen Môn
 • Overall management of 30 staff with five Department Managers, and several direct reports, with direct responsibility for finance, administration, retail and hospitality.
 • HR and training, Health and Safety, quality assurance, logistics and distribution, infrastructure and resources, IT systems, on site retail, and customer service.
 • Overseeing legal and corporate affairs
 • Budgeting, pricing, forecasting and reporting to the board of directors
 • Planning and implementation of the company’s operational development and assisting the board of directors with strategic development.
 • Continuing the certification work to become a BCorp business
 • Providing effective leadership for the team promoting growth and innovation
 • Maintaining the company’s ethos, principles and ethics.
 • [NB the General Manager is not responsible for sales, marketing, brand, communications and product development]

Requirements

The successful applicant will have the following qualifications, skills, experience, and attributes:

 • Relevant Management / Financial qualifications
 • Previous experience as a General Manager / Operations Manager / Business Leader
 • Experience in FMCG preferred – this could be from a product supplier or retail brand head office or alternatively GM hospitality roles
 • Strong financial knowledge and experience, both operational and strategic
 • Experience of running a complex / multi-faceted business with multiple stakeholders preferred
 • Passion to drive sustainable development and authentic food production
 • A true team player who will lead by example
 • Willingness to embrace the successful company culture balancing commercial business acumen with kindness, compassion, and integrity
 • Ability to speak Welsh would be of great advantage but not essential

In Return

This is a rare opportunity to join a highly successful operation that has not lost its caring ‘family business’ culture. This creates a positive, team driven, friendly environment to work within. The fact your office has an amazing view of the Menai Strait has to be a major benefit too.

An excellent salary package is on offer, along with performance related bonuses, and relocation assistance should this be required. The structuring of the relocation package is negotiable to suit the needs of the successful applicant.

Applications are welcome from local applicants, those wishing to return to Anglesey as well as those willing to relocate to this beautiful part of the UK.

Please note all applications are to be directed to Kim Simpson of Work Wales, not to be sent directly to our team. Follow this link for all the info.

 

 

 

 Mae Halen Môn yn recriwtio

 

Y Cwmni

Wedi’i leoli ar Ynys Môn, mae Halen Môn yn gynhyrchydd halen môr, sesnin a chynfennau o safon uchel. Gwerthir eu cynnyrch ledled y byd yn ogystal â’u defnyddio wrth gynhyrchu nifer o gynnyrch manwerthu rhagorol. Gellir dod o hyd i gynnyrch Halen Môn mewn siopau manwerthu blaenllaw, rhai o’r siopau bwyd gorau, wedi’u gwerthu’n uniongyrchol o’u siop ac ar-lein, yn ogystal â chael eu defnyddio gan gogyddion gorau’r byd ac fel cynhwysyn arwrol mewn cynnyrch o siocled i brydau parod.

Mae gan y busnes teuluol hwn hefyd ganolfan sydd wedi’i hadeiladu’n arbennig ar gyfer ymwelwyr sy’n darparu teithiau, caffi awyr agored poblogaidd, siop nwyddau cartref arfordirol a lleoliad digwyddiadau arbenigol.

Mae’r amgylchedd a’u cyflogwyr yn allweddol bwysig i’r cyfarwyddwyr ac adlewyrchir hynny trwy ddyfarniad Gwobr y Frenhines am Ddatblygiad Cynaliadwy yn 2017 a’u balchder o fod yn Gyflogwyr Cyflog Byw.

Ni allai’r amgylchedd gwaith fod yn well gyda thîm cadarnhaol, balch o 30 o weithwyr yn gweithio o leoliad delfrydol yn edrych dros Afon Menai.

Tynnwyd sylw at lwyddiant y busnes trwy ddyfarniad MBE ar gyfer Gwasanaethau i Fusnes i’r sefydlwyr, a nawr yw’r amser i Reolwr Cyffredinol rhagorol barhau â llwyddiant y cwmni a helpu i arwain y cwmni i’w ddyfodol.

Y Swydd

Yn atebol i’r bwrdd o gyfarwyddwyr byddwch yn goruchwylio ac yn rheoli pob agwedd ar weithrediadau’r busnes. Mi fyddwch yn gyfrifol am fusnes amlochrog sy’n cynnwys cyfleuster cynhyrchu, siop manwerthu, canolfan ymwelwyr a chaffi. Bydd eich cyfrifoldebau a’ch dyletswyddau yn cynnwys:

 • Rheolaeth gyllidol a gweinyddol Halen Môn
 • Rheolaeth gyffredinol o 30 staff gyda phum Pennaeth Adran, a nifer o adroddiadau uniongyrchol, gyda chyfrifoldeb uniongyrchol am gyllid, gweinyddiaeth, marchnata a lletygarwch.
 • AD a hyfforddiant, Iechyd a Diogelwch, gwirio safon, logisteg a dosbarthu, isadeiledd ac adnoddau, systemau TG, manwerthu ar y safle, a gwasanaeth cwsmeriaid.
 • Goruchwylio materion cyfreithiol a chorfforaethol
 • Cyllido, prisio, rhagweld ac adrodd i’r bwrdd o gyfarwyddwyr
 • Cynllunio a gweithredu datblygiad gweithredol y cwmni a chynorthwyo’r bwrdd o gyfarwyddwyr gyda datblygiad strategol.
 • Parhau â’r gwaith ardystio i ddod yn fusnes BCorp
 • Darparu arweinyddiaeth effeithiol ar gyfer y tîm gan hyrwyddo twf ac arloesedd
 • Cynnal ethos, egwyddorion a moeseg y cwmni.

[DS Nid yw’r Rheolwr Cyffredinol yn gyfrifol am werthiant, marchnata, brand, cyfathrebiadau na datblygiad cynnyrch]

Gofynion

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y cymwysterau, sgiliau, profiad a phriodoleddau:

 • Rheolaeth / Cymwysterau Cyllidol Perthnasol
 • Profiad blaenorol fel Rheolwr Cyffredinol / Rheolwr Gweithrediadau / Arweinydd Busnes
 • Caiff profiad o FMCG ei ffafrio – gallai hyn fod o gyflenwr cynnyrch neu brif swyddfa brand marchnata neu rolau lletygarwch GM
 • Gwybodaeth a phrofiad cyllidol cryf, yn weithredol ac yn strategol fel ei gilydd.
 • Ffefrir profiad o redeg busnes cymhleth / amlochrog gyda nifer o randdeiliaid
 • Angerdd i yrru datblygiad cynaliadwy a chynhyrchiant bwyd gwirioneddol
 • Chwaraewr tîm gwirioneddol a fydd yn arwain trwy esiampl
 • Parodrwydd i gofleidio’r diwylliant cwmni llwyddiannus gan gydbwyso craffter busnes gyda charedigrwydd, trugaredd a gonestrwydd
 • Byddai’r gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol iawn ond nid yw’n hanfodol

Ein hymrwymiad i chi

Mae hwn yn gyfle prin i ymuno â gweithrediad llwyddiannus iawn nad yw wedi colli ei ddiwylliant ‘busnes teuluol’ gofalgar. Mae hyn yn creu awyrgylch cadarnhaol, cyfeillgar i weithio ynddo, sy’n cael ei yrru gan y tîm. Mae’r ffaith bod gan eich swyddfa olygfa anhygoel o Afon Menai yn sicr o fod yn fantais sylweddol hefyd.

Cynigir pecyn cyflog gwych, ynghyd â buddion eraill ar sail perfformiad, a chymorth adleoli yn ôl yr angen. Gellir trafod y pecyn ail-leoli i weddu anghenion yr ymgeisydd llwyddiannus.

Croesawir ceisiadau gan ymgeiswyr lleol, rhai sy’n dymuno dychwelyd i Ynys Môn yn ogystal â’r rhai sy’n dymuno adleoli i’r rhan hyfryd hon o’r DU.

Am fwy o wybodaeth fanwl cysylltwch â Kim Simpson o Gweithio Cymru am drafodaeth gyfrinachol.

 

 

 

 

coastal_communities

 

beach

Please subscribe to our newsletter for occasional updates, recipes and stories from the salty isle. We promise not to spam you or pass on your information.

0
Your basket