We’re currently recruiting for several roles – if viewing on a mobile, please scroll down for English.

Arweinydd Tîm Blaen y Tŷ

Wrth inni agosáu at ein pen-blwydd cyntaf yn Llanw / Tide rydym yn chwilio am unigolyn talentog a gweithgar i arwain ein gweithrediad blaen tŷ prysur.

Rydym yn chwilio am berson â sgiliau cyfathrebu da, cariad gwirioneddol at fwyd ac sydd wedi ymrwymo i gynnig gwasanaeth cwsmeriaid eithriadol. Mae ein tîm presennol yn fach, yn ymroddedig ac yn gyfeillgar.

 • Mae hon yn rôl llawn amser gydag o leiaf 30 awr yr wythnos.
 • Cyflog cystadleuol yr awr.
 • Mynediad at gynhwysion tymhorol, lleol ac organig o ansawdd uchel.
 • Gweithio mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol

Dyletswyddau yn cynnwys:

 • Cynhyrchu diodydd wedi’u seilio ar espresso gan ddefnyddio ein peiriant espresso La Marzocco.
 • Rhyngweithio â chwsmeriaid
 • Rheoli a chylchdroi stoc.
 • Rheoli aelodau eraill o’n tîm blaen tŷ.

Hanfodol:
Cadarnhaol, cyfeillgar, gyda’r gallu i weithio gydag eraill 

Dymunol:
Siaradwr Cymraeg
Diddordeb mewn bwyd, cynaliadwyedd a chynhwysion.

Closing date end of March 2020.
Swydd disgrifiad (dwyieithog) – lawrlwythwch here.
Ffurflen gais (Cymraeg) – lawrlwythwch here.

Am fanylion pellach, ffoniwch 01248 430871 neu e-bostiwch nicki@halenmon.com
Ariennir y swydd yma yn rhannol gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir

———————————————-

Staff Tymhorol 

Rydym yn chwilio am unigolion gweithgar a brwdfrydig i ymuno â’n tîm tymhorol yn Llanw / Tide. Mae ein tîm presennol yn fach, ymroddedig a chyfeillgar ac rydym yn chwilio am fwy o bobl sydd wedi ymrwymo i gynnig gwasanaeth cwsmeriaid eithriadol.

 • Mae hon yn rôl ran amser gydag oriau rheolaidd yn ystod y tymhorau gwyliau, yn enwedig y Pasg a’r haf.
 • Mae oriau’r wythnos yn amrywio rhwng 16-30 yr wythnos yn ôl yr angen.
 • Rydym yn chwilio am bobl sydd â sgiliau pobl da, cariad at fwyd a gwasanaeth cwsmeriaid eithriadol.

Dyletswyddau yn cynnwys:

 • Gwasanaethu cwsmeriaid yn effeithlon, cyflym a chwrtais
 • Glanhau gan gynnwys golchi llestri, gwaredu gwastraff a chynnal glendid cyffredinol ardaloedd cyhoeddus
 • Cynhyrchu diodydd wedi’u seilio ar espresso gan ddefnyddio ein peiriant espresso La Marzocco.

Closing date end of March 2020.
Swydd disgrifiad (dwyieithog) here.
Furflen gais (Cymraeg) – lawrlwythwch here 

Manylion pellach, ffoniwch 01248 430871 neu e-bostiwch nicki@halenmon.com

Ariennir y swyddi yma yn rhannol gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir

——–

Arweinydd Tîm y Ganolfan Ymwelwyr 

Wrth i’r Ganolfan Ymwelwyr agosáu at ei phen-blwydd yn 5 oed, rydym yn chwilio am unigolyn talentog a gweithgar i arwain ein tîm o dywyswyr / cynorthwywyr manwerthu.

Rydym yn chwilio am berson â sgiliau cyfathrebu da sydd wedi ymrwymo i gynnig gwasanaeth cwsmeriaid eithriadol. Mae ein tîm presennol yn fach, yn ymroddedig a chyfeillgar.

 • Mae hon yn swydd llawn amser (40 awr) sy’n cynnwys gweithio ar benwythnosau ar sail rota dreigl gyda rhai nosweithiau trwy drefniant ymlaen llaw.
 • Cyflog cystadleuol yr awr.
 • Gweithio mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol

Dyletswyddau yn cynnwys

 • Arwain y tîm o Dywyswyr / Cynorthwywyr Manwerthu.
 • Rhyngweithio â chwsmeriaid
 • Rheoli a chylchdroi lefelau stoc.
 • Cynorthwyo gyda gweinyddiaeth swyddfa’r Ganolfan Ymwelwyr.
 • Arwain teithiau ysbrydoledig, difyr a gwybodus o amgylch Tŷ Halen

Hanfodol:
• Siaradwr Cymraeg
• Cadarnhaol, cyfeillgar, gyda’r gallu i weithio gydag erail
l• Sgiliau arwain.

Dymunol:
Diddordeb mewn bwyd, cynaliadwyedd a chynhwysion.

Closing date end of March 2020.
Swydd disgrifiad here

Furflen gais (Cymraeg) – lawrlwythwch here 

Am fanylion pellach, ffoniwch 01248 430871 neu e-bostiwch nicki@halenmon.com

Ariennir y swyddi yma yn rhannol gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir

Front of House Team Leader 

As we approach our first anniversary at our outdoor cafe Tide/ Llanw we are looking for a talented and hardworking individual to lead our busy front of house operation. 

We’re looking for a person with good communication skills and a genuine love of food who is committed to offering exceptional customer service. Our current team is small, committed and friendly.

 • This is a full time role with a minimum of 30 hours per week.
 • Competitive hourly wage.
 • Access to high quality seasonal, local and organic ingredients.
 • Working in an area of outstanding natural beauty

Duties include:

 • Producing espresso based drinks using our La Marzocco espresso machine.
 • Interacting with customers
 • Controlling and rotating stock.
 • Managing other members of our front of house team.

Essential:

 • Positive, friendly, ability to work with others 

Desired:

 • Welsh speaker 
 • Interested in food, sustainability and ingredients.

Closing date end of March 2020.
Application form (English) – download here
Job description (bilingual) – download here

For further details telephone 01248 430871 or email nicki@halenmon.com. 

This role is part funded by the Coastal Communities Fund.

—————————————-

Seasonal Staff

We are looking for hard working and motivated individuals to join our seasonal team at Tide/ Llanw. Our current team is small, committed and friendly, and we’re looking for more people committed to offering exceptional customer service.

 

 • This is a part time role with regular hours during the holiday seasons, particularly Easter and summer.
 • Hours per week range from 16-30 per week as required.
 • We’re looking for people with good people skills, a love of food and exceptional customer service.

Duties include:

 • Serving customers efficiently, speedily and courteously
 • Cleaning  including washing up, waste disposal and maintaining general cleanliness of public areas
 • Producing  espresso based drinks using our La Marzocco espresso machine.

Closing date end of March 2020.
Application form (English) – download here
Job description (bilingual) – download here

For further details telephone 01248 430871 or email nicki@halenmon.com

These role are part funded by the Coastal Communities Fund

—–

Visitor Centre Team Leader

As the Visitor Centre approaches its 5th birthday, we’re looking for a talented and hardworking individual to lead our team of guides / retail assistants.

We’re looking for a person with good communication skills who is committed to offering exceptional customer service. Our current team is small, committed and friendly.

• This is a full time role (40 hours) which includes weekend working on a rolling rota basis with some evenings by prior arrangement.
• Competitive hourly wage.
• Working in an area of outstanding natural beauty

Duties include:
• Leading a team of guides / retail assistants.
• Interacting with customers
• Controlling and rotating stock levels.
• Assisting with the office administration of the Visitor Centre.
• Leading inspiring, entertaining and knowledgeable tours around the Saltcote

Essential:
• Welsh speaker
• Positive, friendly, ability to work with others.
• Leadership skills.

Desired:
Interest in food, sustainability and ingredients.

Closing date end of March 2020.
For further details telephone 01248 430871 or email nicki@halenmon.com

This role is part funded by the Coastal Communities Fund

Application form – download here
Job description – download here.