Work With Us


(Scroll down for English)

Mae Halen Môn yn gwmni gwobrwyol byd-eang gyda gwreiddiau cadarn yn Ynys Môn. Mae nawr yn amser cyffrous i ymuno â’n tîm ymroddgar wrth i ni arallgyfeirio ein brand i ychwanegu at brofiad ein hymwelwyr.

Rheolwr Cefnogi Busnes

Mae’r Cwmni yn chwilio am weithiwr proffesiynol medrus i gefnogi arallgyfeirio mewn pedwar maes sy’n adeiladu ar ein llwyddiant dros y 22 mlynedd diwethaf. Byddwch yn darparu cefnogaeth i aelodau o dîm Rheolwyr Halen Môn.

Yn gyfrifol am gefnogaeth dydd i ddydd i bedair adran fusnes newydd. Rhaid bod gennych y gallu i gymryd i mewn gwybodaeth fanwl am y busnes cyfan a dyletswyddau pob gweithiwr.

Bydd gennych sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da, byddwch yn hyblyg, yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol, yn gallu dadansoddi problemau posib a go iawn a datblygu atebion, gweithio’n dda yn annibynnol ac fel rhan o dîm.

Rheolwr Llesiant

Mae’r Cwmni yn ceisio person sydd â phrofiad o ddatblygu syniadau newydd o gysyniad i lansiad llwyddiannus yn ddelfrydol ym maes llesiant. Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus dangos gweledigaeth, sgiliau dylunio a’r gallu i ymgysylltu ag ystod eang o randdeiliaid. Mae dau brosiect i gael eu rheoli, un sydd angen adeiladu a dodrefnu cyfleuster i ymwelwyr, a’r llall yn dylunio a brandio cyfres o gynnyrch llesiant.

Goruchwyliwr Arlwyo

Yn gyfrifol am ddarparu cyfleusterau arlwyo i bawb sy’n ymweld â Thŷ Halen, gan ddatblygu profiad arfordirol unigryw Ynys Môn gan ddefnyddio bwyd a diod fach eu heffaith, tymhorol.

Mae’r holl swyddi yn llawn amser ac maent wedi’u lleoli yn ein pencadlys ym Mrynsiencyn, Ynys Môn. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol, cyflogau trwy drafod. Am fwy o wybodaeth a ffurflen gais, cysylltwch â nicki@halenmon.com

Pob swydd 

Application form here.
Equal opportunities form here.
Dyddiad cau, hanner dydd 7fed o Ragfyr
Cyfweliadau w/c Rhagfyr 10fed
Dechrau w/c Ionawr 7fed
Mae’r swyddi hyn yn cael eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir.

Anglesey Sea Salt/ Halen Môn is an award winning global company with roots firmly planted in Anglesey. Now is an exciting time to join our dedicated team as we diversify our brand to enhance our Saltcote’s visitor experience.

Business Support Manager

The Company seeks a skilled professional to support diversification in four areas building on our success over the last 22 years. Will provide support to members of Halen Môn’s team of Managers.

Responsible for day-to-day support of three new business departments. You must have ability to absorb in-depth knowledge of the entire business and the duties of all employees.

You will have good interpersonal and communication skills, be flexible, provide excellent customer service, able to analyse potential and actual problems and develop solutions, work well independently and as part of a team.

Well-being Manager

The Company seeks a person with experience of developing new ideas from concept to successful launch ideally in the area of well-being. The successful candidate will need vision, design skills and the ability to relate to a wide range of stakeholders.

There are two projects to be managed, one requiring the building and fitting out of a visitor facility, the other the design and branding of a suite of well-being products.

Catering Supervisor

Responsible for providing catering facilities for all visitors to Tŷ Halen, and developing a unique Anglesey coastal experience using seasonal, low-impact food and drink.

For further job descriptions or more info please contact nicki@halenmon.com

Application form here.
Equal opportunities form here.

Closing date, noon  December 7th
Interviews w/c December 10th
Start w/c January 7th