Work With Us - Halen Môn

WORK WITH US

Hysbyseb Swydd – Tywysydd Taith a
Chynorthwyydd Cwsmer

Mae Halen Mon, Anglesey Sea Salt Ltd, yn gwmni wedi ei sefydlu mewn ardal o harddwch naturiol ar lan y Fenai

Rydym yn chwilio am berson hyderus, gyda sgiliau pobl da, a chariad tuag at fwyd, sydd yn barod i gynnig gwasanaeth eithriadol o dda i gwsmeriaid.

Gan weithio o fewn ein Tîm Canolfan Ymwelwyr rydym yn chwilio am unigolyn hyderus i hysbysu, ysbrydoli, diddanu a darparu gwasanaeth rhagorol i’n cwsmeriaid.

Bydd eich dyletswyddau’n cynnwys cynnal Teithiau yn ein safle arobryn, cefnogi ein siop anhygoel ar y safle a’n siop we ar-lein, stocio, pacio a manwerthu ein cynhyrchion hyfryd, a chynnal ein cwsmeriaid wrth iddynt fwynhau profiad ymdrochi yn yr awyr agored yn ein Baddondai Gwymon Gwyllt

Mae’r tim presennol yn fach, ymroddedig a chyfeillgar a byddent yn rhoi’r gefnogaeth a’r hyfforddiant y bydd eu hangen arnoch.

  • Mae hon yn rôl penwythnos (dydd Sadwrn a dydd Sul)
  • Mae hon yn rôl rhan amser.
  • Galla oriau rheolaidd gynyddu yn ystod y tymor gwyliau.
  • Mae oriau’r wythnos yn amrywio o 6 awr – 16 awr yn ôl yr angen.
  • Rydym yn falch o gynnig y Cyflog Byw Gwirioneddol o £10.90 yr awr

Mae hon yn gyfle gwych i rywun sydd am ddechrau bywyd gwaith, ennill rhywfaint o arian ychwanegol neu ddychwelyd i’r byd gwaith.

Hanfodol:
Positif, hyderus, cyfeillgar, hyblyg a’r gallu i weithio gydag eraill.
Wedi ymrwymo i gynaliadwyedd a’r amgylchedd, gan gefnogi ein cwsmeriaid, cydweithwyr, cyflenwyr a’n cymuned leol

Dymunol:
Siaradwr cymraeg
Diddordeb mewn bwyd a chynhwysion.

Am fanylion pellach ffoniwch 01248 430871 neu e-bostiwch nicki@halenmon.com.

Application form (Welsh)

 

Job Advert: Tour Guide and Customer Experience Assistant

Halen Mon, Anglesey Sea Salt Ltd, is an award winning company based in an area of outstanding natural beauty by the Menai Straits.

We are looking for a confident person with good people skills and a genuine love of food who is committed to offering exceptional customer service.

Working within our Visitor Centre Team we are looking for a confident individual to inform, inspire, entertain and provide exemplary service to our customers.

Your duties will include conducting Tours in our award winning site, supporting our amazing on site shop and online webshop, stocking, packing and retailing our lovely range of products, and hosting our customers as they enjoy an outdoor bathing experience in our Wild Seaweed Baths

Our current team is small, committed and friendly and will give you all the support and training that you will need.

  • This is a weekend role (Saturday and Sunday)
  • This is a part time role.
  • Regular hours could increase during the holiday season.
  • Hours per week range from 6hrs – 16hrs as required.
  • We are proud to offer the Real Living wage of £10.90/hour

This is a great opportunity for someone wanting to starting out into working life, earn some extra cash or return to work.

Essential:
Positive, confident, friendly, flexible and ability to work with others.
Committed to sustainability and the environment, supporting our customers, colleagues, suppliers and our local community

Desired:
Welsh speaker
Interested in food and ingredients.

For further details telephone 01248 430871 or email nicki@halenmon.com 

 Download the application form (English)

 

WHY WORK WITH US

Real living wage employer

Holidays

22 days annual holiday plus bank holidays

Matched learning

The company will consider a request to support staff with a portion of the financial cost of a course they wish to undertake. Any training directly related to their job is fully funded by the company

Charitable contributions

We make financial and product donations to local community events and charities but we will also support staff with their own charitable endeavours

Eye tests

If not eligible for free tests company will pay for a test every 2 years

Free financial & legal advice

Through Grocery Aid access to free well being counselling, independent financial advice, and legal advice

coastal_communities

 

0
Your basket