Our visitor centre is growing, and we are looking for new members of our Front of House team.

You will have great people skills, a love of food, and the ability to deliver exceptional customer service.

You will be working to a rota that includes regular weekends plus some evening work.

The exact nature of the roles can be flexible depending on the experience of the applicant, but will involve serving in our outdoor café and delivering behind the scenes tours of our ‘Saltcote’. 

You will be responsible to Visitor Centre Supervisor and Catering Supervisor

Full training will be given- we recruit on attitude. 

Job role includes:

 • Serving customers efficiently, speedily and courteously
 • Producing delicious hot drinks using an espresso machine
 • Simple food preparation
 • Leading guided tours and tutored tastings
 • Operating tills including cash handling and card payments.
 • Controlling and rotating stock
 • Cleaning tasks including washing up, waste disposal and maintaining general cleanliness of public areas
 • Complying with company Food Safety Management plan including following opening and closing checks when applicable.
 • Fulfilling web orders
 • Working with other departments when requested according to the needs of the business

Other

 • Friendly, professional and personable with great communication and social skills
 • Ability to speak Welsh highly desirable
 • Customer facing experience an advantage
 • Reliable and responsible
 • Flexible and adaptable
 • Strong attention to detail and drive to provide consistently high-quality service

Closing date is 28th June and interviews will take place week commencing 1st July

An application form must be completed, CV’s alone will not be accepted.

Application form here.

 

 

 

Mae ein canolfan ymwelwyr yn tyfu, ac rydym yn chwilio am aelodau newydd o’n tîm Blaen Tŷ. 

Rydym yn chwilio am bobl â sgiliau bobl dda, cariad at fwyd a gwasanaeth cwsmeriaid eithriadol.

Byddwch yn gweithio yn ôl rota bydd yn cynnwys gweithio ar benwythnosau a rhywfaint o waith gyda’r nos.

Gall union natur y rolau fod yn hyblyg gan ddibynnu ar brofiad yr ymgeisydd, a gall cynnwys gweini yn ein caffi awyr agored, darparu teithiau tywys tu ôl i’r llenni a gweithio yn ein siop gyfoes.

Bydd y ddwy rôl yn atebol i Oruchwyliwr y Ganolfan Ymwelwyr a Goruchwyliwr Arlwyo.

Rhoddir hyfforddiant llawn – rydym yn recriwtio ar agwedd.

Mae rolau’r swyddi yn cynnwys:

 • Gweini cwsmeriaid yn effeithlon, cyflym a chwrtais
 • Cynhyrchu diodydd poeth blasus gan ddefnyddio peiriant espresso
 • Tasgau paratoi bwyd syml
 • Arwain teithiau tywys ynghyd a gwers blasu
 • Defnyddio tiliau gan gynnwys trafod arian parod a thaliadau cardiau.
 • Rheoli a chylchdroi stoc
 • Tasgau glanhau gan gynnwys golchi llestri, gwaredu gwastraff a chynnal glendid cyffredinol mannau cyhoeddus
 • Cydymffurfio â chynllun Rheoli Diogelwch Bwyd y cwmni gan gynnwys dilyn gwiriadau agor a chau pan fo hynny’n berthnasol.
 • Cyflawni archebion gwe
 • Gweithio gydag adrannau eraill ar gais yn unol ag anghenion y busnes

Arall

 • Cyfeillgar, proffesiynol a phersonol gyda sgiliau cyfathrebu a chymdeithasol gwych
 • Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol iawn
 • Mae profiad o wynebu cwsmeriaid yn fantais
 • Yn ddigon dibynadwy a chyfrifol i agor a chloi pan nad oes staff arall ar y safle
 • Dylid cadw golwg twt a thaclus bob amser
 • Dibynadwy a chyfrifol
 • Yn hyblyg ac yn addasadwy
 • Sylw cryf i fanylion ac ymdrech i ddarparu gwasanaeth cyson o ansawdd uchel

Dyddiad cau 28 Mehefin, cyfweliadau wythnos yn dechrau 1 Gorff.

I wneud cais am y rolau hyn cwblhewch y ffurflen gais isod, ni dderbynnir CVs yn unig.

Peirianneg a Mygdy yma.