Simple, sustainable and seasonal – our new food truck celebrates Welsh ingredients at their peak. We will serve a concise, daily changing menu of food and drink so we can keep the quality as high as possible.

Equally as important as our food and drink is ensuring we operate with as limited an environmental impact as possible, by minimising food waste and maximising use of sustainable materials.

We are looking for enthusiastic Front of House staff members to join our new team to make and serve food and drinks and interact with customers

Syml, cynaliadwy a thymhorol – mae ein tryc fwyd newydd yn dathlu cynhwysion Cymreig ar eu gorau. Byddwn yn gwasanaethu bwydlen gryno o fwyd a diodydd bydd yn newid yn ddyddiol er mwyn i ni allu cadw’r ansawdd mor uchel â phosib.

Yn yr un mor bwysig â’n bwyd a diod yw sicrhau ein bod yn gweithredu gyda chyn lleied o effaith ar yr amgylchedd a phosib trwy leihau gwastraff bwyd a gwneud y mwyaf o ddefnyddiau cynaliadwy.

Rydym yn chwilio am aelodau staff Blaen y Tŷ brwdfrydig i ymuno â’n tîm newydd i wneud a gweini bwyd a diod a rhyngweithio â chwsmeriaid.

Halen Môn FOH and Barista:

1 role 4-5 days (approximately 28 hours)
1 role 2-3 days (approximately 18 hours)

Some evening and weekend work.

Responsible to Chef Supervisor (Responsible to Visitor Centre Manager and Visitor Services Supervisor  in his absence).

Job description

 • Produce high quality coffee and tea using an espresso machine (training given, but experience desirable).
 • Simple food preparation and cooking.
 • Responsible for serving customers, communicating in a welcoming and professional way.
 • To comply with and implement the cafe’s Food Safety Management Plan, including following opening and closing checks when applicable.
 • Daily cleaning duties including: washing up, waste disposal and clearing seating areas.
 • Working closely and flexibly with the Halen Môn Visitor Centre and Visitor Centre staff especially during busy periods.
 • Cash and credit card handling.
 • All duties carried out in a hygienic manner and to ‘best practise’.
 • No smoking or chewing gum whilst in paid time.
 • To be courteous and considerate to the other staff, customers and members of the public.

Person specification:

 • Previous customer facing/ Front of House experience strongly desired.
 • A flexible and adaptable approach to work.
 • Strong attention to detail and drive to serve consistently high quality products.
 • Good communication and social skills
 • Ability to work well as part of a team.
 • Neat and tidy appearance.
 • An appreciation of good food with provenance.

 

Application Form Here

Please send completed applications to Nicki@halenmon.com with ‘FOH Role’ in the email title.

Closing applications: 28th Feb
Interviews: w/c March 4th
Start date: April 1st

Halen Môn FOH a Barista:

1 rôl 4-5 diwrnod (tua 28 awr)
1 rôl 2-3 diwrnod (tua 18 awr)

Rhywfaint o waith gyda’r nos a phenwythnosau.

Yn atebol i Oruchwyliwr Cogydd (Yn atebol i Oruchwyliwr y Ganolfan Ymwelwyr a Rheolwr Gwasanaethau Ymwelwyr yn ei absenoldeb).

Swydd Ddisgrifiad

 • Paratoi coffi a the o ansawdd uchel gan ddefnyddio peiriant espreso (rhoddir hyfforddiant, ond mae profiad yn ddymunol).
 • Paratoi a choginio bwyd syml.
 • Yn gyfrifol am weini cwsmeriaid, gan gyfathrebu mewn modd croesawgar a phroffesiynol.
 • Cydymffurfio a gweithredu Cynllun Rheoli Diogelwch Bwyd y caffi, gan gynnwys dilyn cyfarwyddiadau agor a chau pan fo hynny’n berthnasol.
 • Dyletswyddau glanhau dyddiol gan gynnwys: golchi llestri, cael gwared ar sbwriel a chlirio mannau eistedd.
 • Gweithio’n agos ac yn hyblyg gyda’r Ganolfan Ymwelwyr Halen Môn a staff y Ganolfan Ymwelwyr yn enwedig yn ystod cyfnodau prysur.
 • Trin arian parod a chardiau credyd.
 • Pob dyletswydd yn cael ei chyflawni mewn modd hylendid ac at ‘arfer gorau’.
  Dim ysmygu na chnoi gwm tra mewn amser taledig.
 • Bod yn gwrtais ac yn ystyriol i’r staff eraill, cwsmeriaid ac aelodau’r cyhoedd.

Manylion person y lori bwyd

 • Profiad blaenorol o weithio gyda chwsmeriaid / Blaen y Tŷ yn ddymunol.
 • Ymagwedd hyblyg ac addasadwy at waith.
 • Rhoi sylw cryf i fanylion a gyrru i weini cynhyrchion o ansawdd uchel yn gyson.
 • Sgiliau cyfathrebu a chymdeithasol da
 • Y gallu i weithio’n dda fel rhan o dîm.
 • Ymddangosiad twt a thaclus.
 • Gwerthfawrogiad o fwyd da gyda tharddiad.
 • Sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol.

 

Application Form Here

Please send completed applications to Nicki@halenmon.com with ‘FOH Role’ in the email title. 

Closing applications: 28th Feb
Interviews: w/c March 4th

Start date: April 1st