Pam mae Halen Môn yn costio mwy

Yn syml iawn, y rheswm pam mae ein halen yn costio mwy na brandiau eraill yw oherwydd bod y ffordd rydym yn ei wneud yn costio mwy.

Dyma fwy o resymau:

Rydym yn defnyddio dŵr môr Ynys Môn pur yn unig i wneud ein halen. Nid ydym yn prynu neu ychwanegu halen o unrhyw le arall. Byddai ychwanegu halen rhad yn sicr yn dod â’r gost i lawr, ond nid yw’n rhywbeth yr ydym yn mynd i’w wneud. Nid yn awr, nid byth.

Er mwyn cadw siâp hardd a strwythur ein crisialau halen, rydym yn gynaeafau gyda llaw bob grisial o crysialwyr bas bob dydd. Yna mae’r halen yn cael ei  orffen gyda llaw trwy ei rinsio mewn heli dwys nes ei fod yn blasu ac yn edrych yn iawn.

Mae gennym bobl wych yn gweithio i ni ac rydym yn gwneud yn siŵr eu bod yn cael eu gwobrwyo’n briodol am yr hyn maent yn gwneud. Felly, rydym yn talu ein staff cyflogau teg a buddsoddi yn rheolaidd yn yr hyfforddiant gorau.

Rydym yn ffan fawr o gefnogi ein busnesau a chwmnïau cyfagos felly mae ein polisi ‘ffafrio busnes lleol’ yn golygu y byddwn yn talu hyd at bremiwm o 10% i ddefnyddio cyflenwr lleol. Mae bod yn rhan o’r gymuned brysur hon, rydym hefyd yn cymryd rhan mewn nifer o fentrau cymunedol ac yn gwneud ein rhan i helpu eu rhedeg – o farchnadoedd ffermwyr i glystyrau bwyd a grwpiau cymunedol.

Rydym yn defnyddio cyflenwyr masnach foesegol a theg lle bynnag y bo’n bosibl. Hyd yn oed os yw hynny’n golygu ein bod weithiau yn talu ychydig yn fwy.

Byddwn bob amser yn prynu cynhwysion o’r ansawdd gorau i gyfuno gyda’n halen. Does dim pwynt cymysgu halen môr gorau’r byd gyda chynhwysion ail ddosbarth.

Rydym wedi buddsoddi mewn cael Ardystiad Organig gan Gymdeithas y Pridd. Mae hyn yn golygu nad ydym yn defnyddio cemegau i lanhau ein hoffer. Tra mewn rhai achosion, byddai ddefnyddio cemegau yn llawer haws ac yn llawer rhatach, ni fyddai’n organig. A phan ddaw i lanhau, does dim byd mwy organig na dipyn bach o fôn braich!

Pob blwyddyn, rydym yn anelu at leihau ein hôl troed carbon ar gyfer pob cilogram rydym yn ei gynhyrchu. Os byddwn yn cynhyrchu mwy, byddwn yn lleihau mwy. Mae’n gydbwysedd rydym yn barod i dalu amdano.

O ran cyfarpar, rydym wedi buddsoddi mewn paneli solar ac yn defnyddio rhawiau dur gwrthstaen mewn amgylchedd bwyd diogel (mae’r rhan fwyaf o halen môr yn cael ei gynaeafu gyda pheiriannau mecanyddol y tu allan. Rydym yn defnyddio pŵer llaw y tu mewn, mewn cyfleusterau a adeiladwyd yn arbennig.) Rydym yn credu yn y tymor hir pan fyddwn yn buddsoddi mewn offer, felly er ei fod yn ddrud yn y lle cyntaf, mae’n golygu na fydd angen ei amnewid mor aml.

Rydym yn talu’r Frenhines am ein trwydded i gael pibell i mewn i’r môr i gael ein dŵr môr.

Gan fod Halen Môn yn gweithredu mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol, mae gan ein hadeilad cymwysterau amgylcheddol sy’n costio mwy na sied ddiwydiannol.

Rydym yn dewis talu’r holl drethi y dylem ac nid ydym yn osgoi, heb sôn am efadu trethi.

Rydym wedi datblygu ein system meddalwedd olrhain arbenigol eu hunain sy’n gadael i ni weld ar wthiad botwm lle mae’r filiwn o gynwysyddion o halen môr wedi mynd dros y 2 flynedd ddiwethaf.

Nid ydym yn cael eu gyrru gan grantiau sy’n gwneud ein ffatrïoedd yn rhatach. Felly, er ein bod yn talu mwy allan o’n pocedi, rydym yn gyffredinol yn fwy cynaliadwy.

0
Your Basket