Danfon

Pan fyddwch yn archebu oddi ar ein siop we bydd gennych y ddewis o nifer o wahanol ddulliau o ddanfon. Mae amseroedd yn amrywio ar gyfer pob dull. Dewiswch dab isod am fwy o wybodaeth.

Safonol

Anfonir archeb drwy’r post ail ddosbarth safonol gyda’r Post Brenhinol. Nid oes gwybodaeth olrhain. Gallwch ddisgwyl eich nwyddau o fewn 2-3 diwrnod gwaith.

Dosbarthiad Cofnodedig Anfonir archeb drwy’r post ail ddosbarth safonol gyda’r Post Brenhinol. Mae’n gofyn llofnod ar gyflawniad. Cedwir gwybodaeth olrhain a gellir eu cyflwyno i’r cwsmer ar gais. Gallwch ddisgwyl eich nwyddau o fewn 2-3 diwrnod gwaith.

Post Awyr

Anfonir archeb drwy’r Post Awyr safonol gyda’r Post Brenhinol heb wybodaeth olrhain. Gallwch ddisgwyl eich nwyddau o fewn 5-7 diwrnod gwaith.

Post Awyr a Gofnodwyd

Anfonir archeb drwy’r Post Awyr safonol gyda’r Post Brenhinol. Mae’n gofyn llofnod ar gyflawniad Cedwir gwybodaeth olrhain a gellir eu cyflwyno i’r cwsmer ar gais. Gallwch ddisgwyl eich nwyddau o fewn 5-7 diwrnod gwaith

Cludwr DU a Thramor

Os ydym yn cyflenwi i Gymru, Lloegr a’r Alban (ac eithrio Ucheldiroedd a’r Ynysoedd) bydd eich Halen Môn gyda chi fel arfer o fewn 2 ddiwrnod gwaith wedi i ni dderbyn eich archeb. Bydd yr holl gyrchfannau eraill yn y DU a thramor yn amodol ar yr amser safonol y negesydd a gynigir gan ein cludwyr.

Os oes angen gwasanaeth dosbarthu diwrnod wedyn, yna rhowch alwad i ni ar 01248 430871 cyn 11:30 y bore. Byddwn bob amser yn gwneud ein gorau glas i helpu, ond rydym yn dîm bychan ac efallai na fydd yn bosibl bob amser.

Polisi Dychwelyd

Yn Halen Môn rydym am i chi fod yn hynod falch bob tro y byddwch yn siopa gyda ni. O bryd i’w gilydd fodd bynnag, rydym yn gwybod efallai y byddwch am ddychwelyd eitemau.

Nwyddau Diffygiol neu Anghywir

Archwiliwch eich nwyddau ar unwaith ar ôl eu derbyn os gwelwch yn dda. Gadewch i ni wybod yn ysgrifenedig cyn gynted ag y bo’n rhesymol bosibl os yw’r Nwyddau wedi’u difrodi neu nad ydynt yn cydymffurfio ag unrhyw ran o’r contract.

Gallwch ysgrifennu at:

The Anglesey Seasalt Company

Tŷ  Halen

Brynsiencyn

Ynys Môn / Anglesey

LL61 6TQ

Rhif Ffôn DU +44 (0) 1248 430,871 neu e-bostiwch [email protected]

Pan fo honiad o ddiffyg neu ddifrod yn cael ei wneud dychwelwch y Nwyddau i’r cyfeiriad uchod.

Bydd gennych hawl i ad-daliad llawn (gan gynnwys costau cyflenwi) yn ogystal ag unrhyw daliadau dychwelyd drwy’r post os yw’r Nwyddau yn ddiffygiol.

Gofynnwn i chi pecynnu’r eitem(au) yn ddiogel yn eu pecynnau gwreiddiol a’i hanfon gyda’r derbynneb. Rhowch wybod i ni pan fyddwch yn postio’r eitem drwy e-bostio’r cyfeiriad uchod neu ffacsio ar 01248 430399. Os cawsoch eitem drwy’r Post Brenhinol, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio gwasanaeth dosbarthiad cofnodedig i ddychwelyd y nwyddau.

Eich Hawl i Newid eich Meddwl

O dan Reoliadau Gwerthu o Bell y DU, mae gennych yr hawl i ganslo’r contract prynu unrhyw un o’n heitemau o fewn 7 diwrnod gwaith, gan ddechrau ar y diwrnod ar ôl y diwrnod y gosodwyd eich archeb. Mae hyn yn berthnasol i bob un o’n cynhyrchion.

Os ydych yn dymuno derbyn ad-daliad, rhowch wybod i ni drwy ysgrifennu neu anfon ffacs i’r cyfeiriad uchod, neu drwy e-bostio [email protected]

Rhaid i’r nwyddau gael eu hanfon yn ôl gan ddefnyddio’r pecynnu gwreiddiol. Byddwch yn derbyn ad-daliad o’r holl arian a dalwyd am y nwyddau o fewn 30 diwrnod ar ôl canslo, ond chi fydd yn gyfrifol am dalu costau gyrru’r nwyddau yn ôl, oni bai ein bod wedi gyrru’r eitem i chi mewn camgymeriad neu’r bod yr eitem yn ddiffygiol.

Er eich mwyn, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio gwasanaeth Cyflenwi a Gofnodwyd lle rydych yn dychwelyd eitem i ni.

Fodd bynnag, os byddwch yn methu â dychwelyd y nwyddau yn dilyn canslo, bydd gennym yr hawl i ddidynnu cost adfer y nwyddau oddi wrthych. Os na fyddwn yn derbyn y nwyddau yn ôl oddi wrthych, efallai y byddwn yn trefnu i gasglu’r eitem o’ch cartref at eich cost chi.

Nodwch hefyd, os gwelwch yn dda, y byddwch yn gyfrifol am gostau casglu os bydd yn rhaid trefnu i’n negesydd casglu eitem fawr oddi wrthych i ddychwelyd i ni.

Mewn amgylchiadau o’r fath, rhaid i chi (hyd nes y byddwn wedi adennill y nwyddau) ofalu am y nwyddau ar eich traul eich hun a sicrhau eu bod ar gael ar unwaith i’w casglu.

Rhaid i’r nwyddau sydd i’w dychwelyd, dangos yn glir rhif y dderbynneb a gafwyd oddi wrthym yn y pecyn. Gallwn ond derbyn cynhyrchion cyflawn sydd heb ei ddefnyddio ac mewn cyflwr “fel newydd”. Lle canfyddir bod Nwyddau a ddychwelwyd wedi eu difrodi oherwydd eich bai chi, chi fydd yn atebol am y gost o adfer difrod o’r fath.

0
Your Basket