Danfon

Pan fyddwch yn archebu oddi ar ein siop we bydd gennych y ddewis o nifer o wahanol ddulliau o ddanfon. Mae amseroedd yn amrywio ar gyfer pob dull. Dewiswch dab isod am fwy o wybodaeth.

Safonol

Anfonir archeb drwy’r post ail ddosbarth safonol gyda’r Post Brenhinol. Nid oes gwybodaeth olrhain. Gallwch ddisgwyl eich nwyddau o fewn 2-3 diwrnod gwaith.

Dosbarthiad Cofnodedig Anfonir archeb drwy’r post ail ddosbarth safonol gyda’r Post Brenhinol. Mae’n gofyn llofnod ar gyflawniad. Cedwir gwybodaeth olrhain a gellir eu cyflwyno i’r cwsmer ar gais. Gallwch ddisgwyl eich nwyddau o fewn 2-3 diwrnod gwaith.

Post Awyr

Anfonir archeb drwy’r Post Awyr safonol gyda’r Post Brenhinol heb wybodaeth olrhain. Gallwch ddisgwyl eich nwyddau o fewn 5-7 diwrnod gwaith.

Post Awyr a Gofnodwyd

Anfonir archeb drwy’r Post Awyr safonol gyda’r Post Brenhinol. Mae’n gofyn llofnod ar gyflawniad Cedwir gwybodaeth olrhain a gellir eu cyflwyno i’r cwsmer ar gais. Gallwch ddisgwyl eich nwyddau o fewn 5-7 diwrnod gwaith

Cludwr DU a Thramor

Os ydym yn cyflenwi i Gymru, Lloegr a’r Alban (ac eithrio Ucheldiroedd a’r Ynysoedd) bydd eich Halen Môn gyda chi fel arfer o fewn 2 ddiwrnod gwaith wedi i ni dderbyn eich archeb. Bydd yr holl gyrchfannau eraill yn y DU a thramor yn amodol ar yr amser safonol y negesydd a gynigir gan ein cludwyr.

Os oes angen gwasanaeth dosbarthu diwrnod wedyn, yna rhowch alwad i ni ar 01248 430871 cyn 11:30 y bore. Byddwn bob amser yn gwneud ein gorau glas i helpu, ond rydym yn dîm bychan ac efallai na fydd yn bosibl bob amser.

Polisi Dychwelyd

Yn Halen Môn rydym am i chi fod yn hynod falch bob tro y byddwch yn siopa gyda ni. O bryd i’w gilydd fodd bynnag, rydym yn gwybod efallai y byddwch am ddychwelyd eitemau.

Nwyddau Diffygiol neu Anghywir

Archwiliwch eich nwyddau ar unwaith ar ôl eu derbyn os gwelwch yn dda. Gadewch i ni wybod yn ysgrifenedig cyn gynted ag y bo’n rhesymol bosibl os yw’r Nwyddau wedi’u difrodi neu nad ydynt yn cydymffurfio ag unrhyw ran o’r contract.

Gallwch ysgrifennu at:

The Anglesey Seasalt Company

Tŷ  Halen

Brynsiencyn

Ynys Môn / Anglesey

LL61 6TQ

Rhif Ffôn DU +44 (0) 1248 430,871 neu e-bostiwch sales@halenmon.com

Pan fo honiad o ddiffyg neu ddifrod yn cael ei wneud dychwelwch y Nwyddau i’r cyfeiriad uchod.

Bydd gennych hawl i ad-daliad llawn (gan gynnwys costau cyflenwi) yn ogystal ag unrhyw daliadau dychwelyd drwy’r post os yw’r Nwyddau yn ddiffygiol.

Gofynnwn i chi pecynnu’r eitem(au) yn ddiogel yn eu pecynnau gwreiddiol a’i hanfon gyda’r derbynneb. Rhowch wybod i ni pan fyddwch yn postio’r eitem drwy e-bostio’r cyfeiriad uchod neu ffacsio ar 01248 430399. Os cawsoch eitem drwy’r Post Brenhinol, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio gwasanaeth dosbarthiad cofnodedig i ddychwelyd y nwyddau.

Eich Hawl i Newid eich Meddwl

O dan Reoliadau Gwerthu o Bell y DU, mae gennych yr hawl i ganslo’r contract prynu unrhyw un o’n heitemau o fewn 7 diwrnod gwaith, gan ddechrau ar y diwrnod ar ôl y diwrnod y gosodwyd eich archeb. Mae hyn yn berthnasol i bob un o’n cynhyrchion.

Os ydych yn dymuno derbyn ad-daliad, rhowch wybod i ni drwy ysgrifennu neu anfon ffacs i’r cyfeiriad uchod, neu drwy e-bostio sales@halenmon.com.

Rhaid i’r nwyddau gael eu hanfon yn ôl gan ddefnyddio’r pecynnu gwreiddiol. Byddwch yn derbyn ad-daliad o’r holl arian a dalwyd am y nwyddau o fewn 30 diwrnod ar ôl canslo, ond chi fydd yn gyfrifol am dalu costau gyrru’r nwyddau yn ôl, oni bai ein bod wedi gyrru’r eitem i chi mewn camgymeriad neu’r bod yr eitem yn ddiffygiol.

Er eich mwyn, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio gwasanaeth Cyflenwi a Gofnodwyd lle rydych yn dychwelyd eitem i ni.

Fodd bynnag, os byddwch yn methu â dychwelyd y nwyddau yn dilyn canslo, bydd gennym yr hawl i ddidynnu cost adfer y nwyddau oddi wrthych. Os na fyddwn yn derbyn y nwyddau yn ôl oddi wrthych, efallai y byddwn yn trefnu i gasglu’r eitem o’ch cartref at eich cost chi.

Nodwch hefyd, os gwelwch yn dda, y byddwch yn gyfrifol am gostau casglu os bydd yn rhaid trefnu i’n negesydd casglu eitem fawr oddi wrthych i ddychwelyd i ni.

Mewn amgylchiadau o’r fath, rhaid i chi (hyd nes y byddwn wedi adennill y nwyddau) ofalu am y nwyddau ar eich traul eich hun a sicrhau eu bod ar gael ar unwaith i’w casglu.

Rhaid i’r nwyddau sydd i’w dychwelyd, dangos yn glir rhif y dderbynneb a gafwyd oddi wrthym yn y pecyn. Gallwn ond derbyn cynhyrchion cyflawn sydd heb ei ddefnyddio ac mewn cyflwr “fel newydd”. Lle canfyddir bod Nwyddau a ddychwelwyd wedi eu difrodi oherwydd eich bai chi, chi fydd yn atebol am y gost o adfer difrod o’r fath.

beach

Please subscribe to our newsletter for occasional updates, recipes and stories from the salty isle. We promise not to spam you or pass on your information.

0
Your basket