C.Beth fyddai’n digwydd pe na fyddem yn bwyta halen o gwbl?

A.Mae’r adweithiau cemegol yn ein cyrff angen sodiwm a chlorid ac mae sodiwm yn un o’r ddwy elfen sy’n rhan o halen.

Heb halen, ni fyddai ein cyrff yn medru gweithio. Ni fyddai’r cyhyrau’n gweithio, ni fyddai’r nerfau yn trosglwyddo negeseuon ac ni fyddai’r bwyd yn cael ei dreulio.

Bob diwrnod mae ein cyrff yn colli halen wrth chwysu, wrth basio dŵr a cholli dagrau felly rhaid cael yr halen hwn yn ôl yn ein cyrff er mwyn i bethau weithio’n iawn. Mae halen yn rhan hanfodol o ddeiet iach a chytbwys, mae’n bwysig i ni gyd gael digon ohono.

C. Beth yw deiet o halen isel a sut allaf i leihau faint o halen rwy’n ei fwyta?

A.Mae deiet halen isel yn aml yn cael ei fynnu ar gyfer pobl sy’n dioddef o bwysedd gwaed uchel. Gyda 75% o’r halen sydd ei angen gennym eisoes wedi ei gynnwys yn y bwyd a brynwn, gallwch helpu i leihau faint o halen a fwytewch drwy fwyta llai o fwyd sydd wedi ei brosesu, fel bara, grawnfwyd, cig a physgod wedi’u prosesu, piclau, sawsiau, cnau a chreision wedi’u halltu, llysiau mewn tun a phrydau parod.

Drwy wirio cefn y pacedi yn rheolaidd i wirio’r cynnwys halen, gallwch sicrhau nad ydych yn bwyta mwy o halen na’r hyn a awgrymir yn ddyddiol, sef 6g (2.4g o sodiwm) i oedolion.

C. Pam fod halen môr yn cael ei ystyried yn fwy iachus nag unrhyw halen arall?

A.I dechrau arni, mae cyfansoddiad yr halen sy’n rhan o’ch corff yn debyg iawn i gyfansoddiad halen môr.

Mae halen môr yn cadw elfennau hybrin naturiol sydd yn aml yn cael eu tynnu o’r halenau eraill a brosesir i’w gwerthu. A gan fod halen môr â blas cryfach, rydych yn dueddol o ddefnyddio llai ohono wrth goginio (ond heb golli’r un dwyster blas).

C. Beth am amnewidiadau sodiwm isel?

Y sodiwm mewn halen sy’n medru arwain at bwysedd gwaed uchel. Felly er bod amnewidiadau amgenach yn cynnwys llai o sodiwm, mae yna sodiwm ynddynt serch hynny sy’n golygu y byddwch yn parhau i ychwanegu sodiwm at eich bwyd.

Gan fod halen môr â blas cryfach ac yn hollol naturiol, efallai y cewch hi’n haws rheoli faint o halen a fwytewch drwy fwyta’n gall a defnyddio ychydig o halen môr naturiol, yn hytrach na’r halen a gynhyrchir yn gemegol.

C.Beth sy’n ardystio Halen Môn fel halen organig?

A.Mae ein proses o gynhyrchu halen môr yn cael ei harchwilio gan Gymdeithas y Pridd sy’n gwirio nad ydym yn ychwanegu unrhyw beth at yr halen nac yn defnyddio cemegolion wrth ei gynhyrchu a’i lanhau. Mae lliw gwyn ein halen yn gwbl naturiol ac nid yw’n cael ei ddiliwio gennym. Mae’n cael ei olchi’n ofalus gan ein tîm o gynaeafwyr

 

beach

Please subscribe to our newsletter for occasional updates, recipes and stories from the salty isle. We promise not to spam you or pass on your information.

0
Your basket